Пари за учебни заведения и новия проект за Боровец

С докладна до съветниците кметът Владимир Георгиев поиска утвърждаване на промени в бюджета на Общината. Общинският съвет със свое решение увеличи стойността на позиция „Основен ремонт на отоплителна инсталация в ДГ „Зорница” в Списъка за капиталови разходи за 2018 г. със сумата от 11 555лв. За финансиране на тези разходи средствата се осигуряват от дейност „Детски градини“, § 10-30 „Текущ ремонт”.

С решение на съветниците се добавя нова позиция в Списъка с капиталови разходи за 2018 г. за „Инвестиционен проект за нова централна част на к.к. Боровец-1 фазаа” на стойност 630 240лв. Финансиране на тези разходи сще се осигурят от „Резерв за непредвидени разходи“.

Общинският съвет разреши да се отпусне временен безлихвен заем на Обединено училище „Неофит Рилски” в размер до 105 984 лв. за изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Срокът за пълно погасяване на заема е 24 месеца от датата на усвояване на заема. Заемът трябва да се погасява на равни месечни вноски. Договорът за заема ще се сключи с Мариана Солунска – директор на ОУ „Неофит Рилски”.