Пари за ремонт на оградата на ОДЗ „Самоково“

35 170 за ремонт на оградата на ОДЗ „Самоково“

Днес на сесията си съветниците гласуваха докладна записка на кмета Вл. Георгиев, свързана с кандидатстване на Община Самоков по проект „Красива България”  с обект: „Текущ ремонт на ограда на ОДЗ Самоково” –  Самоков, ОбС даде съгласие за кандидатстване по Проект „Красива България”, като осигурява собствено финансиране в размер на 55% от стойността на проекта а именно: 35 170 лв. с ДДС.

Собственото финансиране ще се заложи в бюджета за 2020 г. в § 61-02 „Предоставени трансфери  между бюджети”.