Пари за миене на улици, премахване на сметища и други

Съветниците приеха решение за актуализация на план-сметката за 2019г. и одобриха промени в нея. Увеличен бе планът по разхода в общ размер, възлизащ на 271 232 лв. по позиции за обезпечения по чл.60 от ЗУО х 3.81 лв./тон/- увеличение с 16 508 лв.; отчисления по чл.64 от ЗУО х 57,00 лв./тон/-увеличение със 176 724 лв.; метене и миене на улици, зимно почистване на площади, алеи, парк.територии, училища и детски градини и гробищни паркове – увеличение със 78 000 лв.

Намален бе планът по разхода в размер на 162 400 лв. по позиции: сметосъбиране и сметоизвозване на БО по анализни цени по договор: намаление със 135 000 лв.; разходи за невъзстановим ДДС на разходите по т. 1.5 от план-сметката: намаление с 16 000 лв.; саниране, закриване и рекултивация на стари замърсявания и почистване на микросметища: намаление с 11 400 лв.