О Б Я В А:

 

На 15.03.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС
2.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане

Тръжната документация се получава в стая 420 до 11.03.2016г. Депозит са участие в търга се внася до 11.03.2016 г. Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на11.03.2016 г.                                                       За справки: тел.0722/6-69-51