О Б Я В А за доброволци

 

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС №123 от 25.06.2012 г., Наредба № Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на  последиците  от тях и решение № 1138 от 26.10.2017  г. на Общински съвет гр.Самоков

 

ОБЩИНА САМОКОВ НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

 

Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лицаOUp7ip94dH

 • навършили 18 години, независимо от трудовото/служебно правоотношение
 • физически и психически здрави
 • неосъждани за умишлени престъпления от общ характер
 • с умения за работа в екип
 • способни да поемат отговорност

 

Необходими документи за кандидатстване – регламентирани в чл. 8 от „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, приета с ПМС 123/25.06.2012 г.

 

 1. заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование, съгласно Приложение №1;
 2. формуляр за кандидатстване по образец, съгласно Приложение №2;
 3. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
 4. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение при необходимост;
 5. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

 

 • Заявлението за членство в ДФ и формуляра за кандидатстване по образец се получават от гишетата на „Деловодство” в сградата на Общинска администрация-Самоков или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Самоков.
 • Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден   всеки работен ден  на гишетата на „Деловодство” в сградата на Общинска администрация – гр. Самоков
 • Крайна дата за подаване на документите: – без срок до набиране на вакантните места – 15 бр.

 

Телефон за справки: 0722/66630/вътрешен 130 или 417