О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.09.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.

без ДДС

2. Два броя апартаменти в сграда „Здравна служба” и ½ ид.ч. от п-л V кв.1 с.РЕЛЬОВО 27 305,60 лв.Без ДДС
3.УПИ-парцел ІV с площ от 944 кв.м. в кв.35 с.РЕЛЬОВО 15 400 лв.Без ДДС
4.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
5. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
6. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
7. ПИ № 55 в к.р.662 с площ от 191 кв.м. в м.”Високи рид” с.Ковачевци 1 500 лв.Без ДДС
8. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 26.09.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.09.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на26.09.2016г.

При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 04.10.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51