О Б Щ И Н А   С А М О К О В кани на обществени обсъждания за Супер Боровец и Ридо

О Б Я В Я В А:

Община Самоков, област Софийска на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ, определя на 08.09.2016 г. от 14 часа в сградата на община Самоков / стая 427/ обществено обсъждане за: Проект за изменение на Общ устройствен план на “Курортно туристическа локализация “Самоков- Боровец- Бели Искър” в ядро “Нисък Боровец 1100″ по отношение на поземлени имоти №65231.917.469 и №65231.917.517 в местността “Луковица” в землището на гр.Самоков.

 

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

Община Самоков, област Софийска на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ, определя на 16.09.2016 г. от 14 часа в сградата на община Самоков / стая 427/ обществено обсъждане за: Проект за специализиран подробен устройствен план паркоустрояване и благоустрояване на парк “Ридо” по кадастралната карта на гр.Самоков