О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.05.2017г. от 09.30 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ пл.№ 156 с площ от 893 кв.м. и сграда в кв.18 с.КЛИСУРА 27 500 лв.
2. ПИ № 65231.911.43 с площ 473 кв.м.-п-л ХХ кв.141 и втори етаж от сграда гр.САМОКОВ 53 500 лв.

Тръжната документация се получава до 12.05.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.05.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17 часа на 15.05.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51