Отчетът за бюджета за миналата година – приет

На сесията си през септември съветниците приеха отчета на общинска администрация за изпълнението на бюджета за 2019г., както и на сметките за средства от ЕС и на общинския дълг през 2019г.

С решение бе утвърден окончателния годишен план на бюджета за 2019 г., както следва: по прихода 43 893 372 лв., по разхода 43 893 372 лв.

Утвърден бе окончателен максимален размер на новите задължения за разходи по бюджета на общината за 2019 г. – 12 417 169 лв.

Утвърден бе и окончателен максимален размер на новите ангажименти за разходи по бюджета на общината за 2019 г. – 23 991 609 лв.

Според отчета изпълнението на бюджета на Община Самоков за 2019 г. е – по прихода 37 496 203 лв.

Изпълнението на бюджета по приходната част е 37 496 203лв., от които 20 020 926лв. са държавни приходи, 17 475 277лв. са общински.

Приет бе отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз от Кохезионния и структурните фондове за 2019 г

Приет бе и отчет за изпълнение сметките за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция за 2019 г. Приет бе и отчет за общинския дълг за 2019 г.

Получавани са множество трансфери между бюджети от държавата, сред които целиви трансфер от МФ за покриване на част от транспортните разходи за доскавка на хляб и основни хранитлени продукти в размер на 15 221лв.

За изграждане на колектор 2 за канализационна мрежа на ул. „Христо Смирненски“ и ул.“Захари Хаджигюров“ е получен целеви трансфер от МФ в размер на 421 333лв.

От Министрество на финансите е получен и целеви трансфер /субсидия/ за вътрештоградския транспорт и за високопланински транспорт, за компенсации на ветерани и превоз на ученици в размер на 282 406лв.

Правени са и други трансфери от бюджети, сред които 98 333лв. от Министерство на образованието за рамонт на покрива на училището в село Ярлово.

От МОН е финансиран интерактивен десплей за ОУ „Авксентий Велешки“ на стойност 35 200лв.

Данъчните приходи са в размер на 5 134 294лв. , сред които – данък върху превозните средства – 1 689 661лв., туристически данък за 2019г. – 675 171лв. /сравнение с 2018г. – 628 724лв./ и др.

Неданъчни приходи 10 949 499лв., сред които: от продажба на стоки и услуги: 1 421 858.

Приходите от общински такси са 3 311 325лв., в това число от  таксата за битови отпадъци – 2 256 400лв., от такси за услуги – от такси за технически услуги – 258 291лв.,  от такси за административни услуги – 170 463лв. От такси за детски градини – 223 086лв., от откупуване на гробищни места  – 35 755лв.

 

Има и други неданъчни приходи в размер на 1 761 942лв.  Сред тях са приходи от: внесен ДДС и други данъци от проджби – 1 347 296лв. Доста голява е сумата от продажба на земя – 2 841 397лв., от дарения – 46 824лв.

Трансфери от централния бюджет са постъпили за:

 

От Държавен фонд „Земеделие“ за реконструкция на улица „Христо Ботев“, „Преспа“, „Христо Смирненски“, „Мусала“, за изграждане на велоалея по ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Мусала“ – трансфер за ДДС в размер на 187 076лв.

От Министерство на културата е имало трансфер по проект „Български библиотеки“ в размер на 8 425ълв., както и трансфер за закупуване на книги в размер на 6 902 лв.

Разходи

Разходите за 2019г. възлизат на 37 496 203лв.

Сред тях са разходи за намаляване вредните последици от бедствия – 36 651лв., както и разходи за ликвидиране на последиици от стихийни бедствия – 913 765лв.

Разходите в образованието за 2019г. са били в размер на 15 092 441лв. за финансиране на 5 детски градини, 11 училища, 1 ученическо общжитие, 477 деца в градини, 75 в яслени групи, 654 в предучилищни групи и 3 312 ученици.

Разходи за здравеопазване – общо са били 749 215лв., сред тях най-голям дял от капиталовите е за закупуване на оборудване /автоклав/ за отделението по хемодиализа –  122 400лв.

Разходи за социолно подпомагане – 2 914 864лв. Разходите за клубовета на пенсионера са 16 157 лв.

За осветление на улици и плащади – 428 443лв. , в това чесло капиталови разходи за 53 593 лв. и 337 152 лв. за издръжка.

За поддържане на уличната мрежа – 2 491 393лв., както и още 2 991 412лв. за благоустройство и регионално развитие, за опазване на околната среда – 38 331лв., за озеленявване – 191 622лв.

За чистота, включително за сметосъбиране – 1 790 442лв.

Разходвани са 2 368 501лв. за почивно дело, култура и религиозни дейности. Финансирани са от общинския бюджет дейности за спорт и култура в размер на 1 594 908лв.

Разходи на „Спортни имоти и прояви“ 457 720лв., издръжката на стадион „Искър“ е била за 13 323лв., издръжката на библиотeката е била в размер на 165 924лв. Отчитат се средствата за дейност на Общинско лесничейство – в размер на 1 037 370лв.

За пътни знаци, синя зона, маркировка са отчетени разходи в размер на 211 439лв.

Разходите на общинско предприятие „Маркетинг и туризъм“ са 828 702лв.

Разходи за бездомни животни – 307лв. , през 2018г. са били 5 047лв.

Изпълнението на капиталовите разходи през 2019г.

Изпълнението на плана на капиталовите разходи е 5 794 388лв. Наличността в банковата сметка към 31.12.2019г. е била 4 039 068лв., къз датата депозитът е бил 6 422 000 лв.

На 1.01.2019г. Общината е имала регистриран дълг по кредити от предходни години в лазмер на 2 289 934лв.

-към Фонда за енергийна ефективност за кредит за уличното осветление. Кредитът е със срок за погасяване до 2021г. Остатъчният размер на кредита към 2019г. е бил 674 815лв.

-другият кредит е към „УниКредит булнак“ – кредит за финансиране на проект за Крайречата зона и енергийна ефективност. Извършени погасения по главница – за миналата година са 499 992лв. и разходи за лихви – 12 596лв. Остатъчният размер –  763 050лв.

Към 31.12.2019г. в регистър „Общински дълг“ към Министерство на финансите община Самоков има регистриран дълг в размер на 1 437 865лв.

Във функция „Общи държавни служби“ са отчетени разходи – 3 505 122лв.

От тях за общинска администрация: 2 941 599лв. Стандартът за издръжка на администрацията от държавния бюджет се е увеличил със 133 500 лв. през 2019г.

Дейност „Общински съвет“ отчита разходи в размер на 262 368лв.

От тях 199 363лв. са за заплати на съветниците, осигуровки и други възнаграждения, спрямо 216 447 лв. за 2018г., 19 799лв. за издръжка.

Разходи за стипендии също влизат в тази дейност. Те са в размер на 10 000лв.

Разходите в тази дейност – за помощи по решение на Общински съвет, са 28 000лв.

Отчетени са разходи в графа „Други законодателни органи“, чийто размер е 495 лв.

Просрочени вземания

Към бюджета за 2019г. се отчитат и просрочени вземания. Общо те са 4 598 898лв. Сред тях са публични общински вземания – 1 874 665 лв., вземания от клиенти, които са формирани от просрочени вземания по договори за продажба на земя и други – 1 007 421лв.

Сумата на просрочените вземания на клиенти на Общинско лесничейство – 11 413лв., както и просрочени вземания от клиенти на Общинското предприятие „Маркетинг и туризъм“ – 5 698лв.

Просрочени вземания от наем – 1 077 119лв.

Просрочените земания от наеми са също доста солидна сума. Сред тях са от общински жилища  – 14 775лв. , от терени – 22 523лв., терени в Боровец – 72 065 лв.

Има и неплатени наеми от земеделска земя – 628 491лв.

Има и други просрочени вземания в размер на 639 693лв. от лихви върху несъбрани данъци и такси.