Отчетоха бюджета за полугодието

Заместник-кметът Сия Шехтанова запозна съветниците с изпълнението на бюджета през миналите шест месеца. По приходна и разходна част касовото изпълнение е 1 1892 564. Приходите от местен характер са в размер на 7 251 789лв. , от данък от недвижими имоти – 684 808лв., данък върху превозните средства – 752 855лв. , данък върху придобиване на имущество по възмезден начин  –  679 270лв.

Най-високо е изпълнението на приходи от наем на имущество. При приходите от общински такси при план 2 563 000лв., са събрани 1 805 918лв. Сред разходите са средствата заложени за система за автоматизация и пункт за наблюдение и управление на уличното осветление – 205 693лв., за консервация и реставрация по автентични данни на Образописовата къща – 245 000лв., за рекултивация на старото депо – 58 560лв. , за закупуване на джипове на лесничейството – 90 768лв. и др.