Отново търг за общинския хотел в Боровец на 31-ви декември

Общинска администрация съобщава, че в последния ден от тази година, на 31.12.2019г. от 09.00 чв заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

Достигнатата цена на обекта трябва да се заплати еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 27.12.2019г., депозит за участие в търга се внася дсъщо до 27.12.2019 г. Предложенията за участие в търга може да се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 27.12.2019г.

Това е поредно обявление за търг на общинския хотел в Боровец през годините, откакто бе заявено, че Общината среща трудности със стопанисването и функционирането му. Същевременно миналата година местната власт разреши ГБС и Симеон Пешов да направят разширение на хотела си в Боровец. Точно преди една година ОбС гласува да се сключи договор за учредяване на право на надстрояване и/или пристрояване без търг или конкурс с „ГБС-ИНВЕСТ” ЕАД за доизграждане на част от сграда 2, собственост на дружеството. Сградата се намира в парцел общинска собственост в Боровец, целият с площ от 30067 (тридесет хиляди и шестдесет и седем) кв.м. В имота са построени двата хотела, – на ГБС, и на Общината.  Стойността на учреденото право на строеж бе в размер на 254 140 лв. без ДДС.

През 2013 година Апартаментният комплекс „Боровец гардънс”, бе продаден на търг с явно наддаване за 4 298 000 лв. без ДДС. Съгласно сключения договор, цената на имота следваше да бъде заплатена разсрочено за срок от 5 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %. При успешно финализирана сделка, новият собственик би следвало да бъде “Лепси Боровец Резорт Пропъртис” ЕООД с управител Христо Машов. Но след като платил два милион и половина, дружеството – купувач не внасло повече вноски – стана ясно по време на една от сесиите на предишния ОбС.

През 2016г., три години по-късно, миналият Общинският съвет взе решение договорът с “Лепси Боровец Резорт Пропъртис” ЕООД да бъде прекратен с едностранно писмено предизвестие от Общината, но в публичното пространство се чу, че хотелът продължава да работи. Информацията бе дискутирана по време на сесия на предишния Общински съвет. Какво ще се случи в последния ден на тази година и в мандата на новата власт, предстои да се разбере.

сн. арх. Община Самоков