Опит за скриване на престъпленията в горите

Отворено писмо до премиера, Борисов, до председателите на парламентарните групи в НС – Цветанов, Миков, Местан, Найден Зеленогорски, Симеонов, д-р Ковачка, Борислав Борисов, Сидеров изпрати Коалиция „За да остане природа в България“. В него за пореден път се изразява безпокойство от опитите да се прикрие незаконната сеч.

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Коалицията „За да остане природа в България“ с безпокойство следи състоянието на българските гори и тяхното „управление“. Само за два месеца на територията на Природен парк „Витоша“ – на границите на самия столичен град, бяха установени два случая, в които всички държавни органи и структури към Министерство на земеделието и храните, отговорни за опазването на горите, явно се опитват да прикрият нарушения, простиращи се на десетки декари. Правят се опити дори за прикриване на деяния, които могат да бъдат разглеждани и като престъпления, каквито са незаконната сеч и унищожаването на защитена територия, доколкото не се уведомява своевременно прокуратурата, за да се прикриват следите и виновните лица.

Освен това, примерите за мащабни незаконни сечи в Държавните ловни стопанства „Витошко-Студена“ в Природен парк „Витоша“ и „Чепино“ в Родопите показват, че държавата е неспособна да прилага Регламент 995/2010 на Европейския съюз, който забранява на българския и европейския пазар да се предлага и търгува незаконно добита дървесина от държавните гори.

В момента за опазването на територията на Природен парк Витоша от нарушения се грижат Изпълнителната агенция по горите, Държавното югоизточно предприятие, Държавно горско стопанство София, Държавно ловно стопанство Витошко, Дирекция на природен парк Витоша и две регионални дирекции по горите – София и Кюстендил. При наличието на СЕДЕМ структури на Министерство на земеделието и храните, откриването от природозащитните организации на нарушения, извършвани върху големи площи в продължение на седмици е пример за съществуващи сериозни и системни проблеми в опазването на защитените територии и горите.

Само месец след унищожаването на младата горска култура край хижа „Алеко“ и незаконното строителство там виждаме, че ситуацията в парка не се е променила – нарушенията продължават с още по-голям размах, което издава от една страна липса на воля за промяна на ситуацията, а от друга страна слаб капацитет на органите, отговарящи за управлението на горите и природния парк. Отговорните лица, допуснали нарушенията, продължават да заемат своите длъжности.

Преди 6 месеца коалицията „За да остане природа в България“ направи свои предложения за промени в Закона за горите, които щяха да ограничат възможността за подобно бездействие и да създадат отговорност за опазване на най-голямото богатство на българската държава – държавните гори. Сред тях бяха и предложения, свързани с повишаване дисциплината на ползване, създаване на отговорност в дърводобивните фирми и ограничаване на търговията с незаконно добит дървен материал, като:

– ограничаване срока на действия на разрешителните за сеч спрямо обемите на ползване;

– поне 50% от дървесината, добита от държавните гори да се търгува от централни складове;

– дърводобивните фирми да отговарят за извършените нарушения от служителите им и за всички нарушения, извършени в периода от издаване на разрешителното за сеч до освидетелстване на сечището;

– конфискация на средствата, използвани за нарушение, независимо от собствеността им;

– повишаване ефективността на контролната дейност в горите, чрез реорганизация на Изпълнителната агенция по горите към МЗХ в самостоятелна държавна агенция или министерство пряко подчинени на Министерски съвет, подобряване капацитета на нейния състав и увеличаване заплащането на горските инспектори;

За съжаление нашите предложения не намериха подкрепата на Министерство на земеделието и храните, а от там и на депутатите.

Във връзка с последните случаи на установени мащабни нарушения на Витоша и Родопите, очакваме да бъде потърсена отговорност от длъжностните лица, проявили безстопанственост и явно опитали се да прикрият нарушителите.

Коалицията „За да остане природа в България“ настоява да бъдат предприети спешни промени в Закона за горите, насочени към ефективно подобряване на охраната и опазването на горите, създаване на законови норми за отговорност на дърводобивните фирми и държавните фирми, стопанисващи горите, професионализация на управлението на държавните гори и откъсването му от политически влияния. Изразяваме готовност за обсъждане на конкретни законодателни предложения, които да ограничат случаите на незаконни посегателства към горите и защитените ни територии.

С уважение,

ИНЖ. ТОМА БЕЛЕВ,

Председател на УС на АПБ,

член на Коалиция „За да остане природа в България“

 

В коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org