ОИЦ-София с онлайн информационна среща

за представяне на работен проект на програма за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027

 На 05 март 2021 г. (петък) от 14:00 ч. екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе онлайн информационна среща на тема: „Представяне на работен проект на Програма за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027 г.“. В рамките на събитието експертите ще представят общи и специфични цели, бюджет и обхват на програмата, както и предвидените мерки по приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“. Поканени са всички заинтересовани страни, потенциални бенефициенти по Програмата.

Онлайн информационната среща за представяне на останалите два основни приоритета, както и приносът на Програмата към интегрирания подход за териториално развитие (инструмента Водено от общностите местно развитие) и новия интегриран териториален подход (инструмента Интегрирани териториални инвестиции), предвидени в Интегрираната стратегия за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II) ще се проведе на 12 март (петък) от 14:00 часа.

За участие в информационната среща – попълнете следната формa, която ще бъде активна на 05.03.2021 г. малко преди 14:00 часа:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0964JOJpAE-8jK3t87tlTW0DT4d-Rb1Pv3KldnWd0uRUOVBLSEpGR01VV0hDWEJMRTBVNzc5TzlGQy4u

 Веднага след попълване на формата ще получите линк за присъединяване към онлайн срещата.

Моля, всички участници при регистрацията към онлайн срещата да изписват имената си на кирилица!

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресцентър на ОИЦ – София област