ОИЦ-София с онлайн информационна среща за представяне на работен вариант на „програма за образование” за периода 2021-2027

На 10 февруари 2021 г. (сряда) от 11:00 ч. екипът на Областен информационен център София-град и София област (ОИЦ-София) ще проведе онлайн информационна среща на тема „Представяне на работен вариант на Програма за образование за периода 2021-2027“. В рамките на събитието експертите ще представят целите, общия бюджет и обхват на програмата, както и допустими мерки по отделните приоритети. Поканени за участие са всички заинтересовани страни, потенциални бенефициенти по Програмата.

Програмата е ориентирана към постигането на цел на политиката (ЦП) 4 „По-социална Европа – реализиране на европейския стълб на социалните права“ и се финансира от Европейския социален фонд + (ЕСФ+). Включва дейности в обхвата на три основни приоритета за: приобщаващо образование и образователна интеграция; модернизация и качество на образованието и връзка на образованието с пазара на труда, както и мерки за техническа помощ.

Програмата за образование 2021-2027 г. е един от основните инструменти за реализиране на приоритет 1 „Образование и умения“ на Националната програма за развитие България 2030 (НПР 2030), както и на стратегическите цели, определени в Стратегическата рамка за развитие на образованието и обучението в Република България (2021-2030) и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 г. Основа за иновативното и интелигентно развитие на България е осигуряването на качествено и приобщаващо образование за всички, насочено проактивно към променящите се тенденции на пазара на труда, с оглед повишаване качеството на уменията и формиране на високо образование, иновативни и активни личности, способни да се реализират успешно като професионалисти и граждани и така да допринасят за личното си благоденствие, развитие на обществото и устойчивото развитие на всички социални сфери.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресцентър на ОИЦ – София