ОБ Щ И Н А   С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

На 03.08.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 65231.906.506 с площ от 228 кв.м., с административен адрес: ул.”Иван Вазов”, идентичен с УПИ-парцел LI/петдесет и едно/, отреден за жилищно строителство в кв.323 гр.САМОКОВпри начална тръжна цена 15 960 лв. без ДДС-70,00 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 31.07.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 31.07.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 31.07.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51