Обява за търг

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.05.2021г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.05.2021г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.05.2021 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 21.05.2021 г.

За справки: тел.0722/6-69-51