Обява за работа

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Община Самоков, Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Самоков за заемане на длъжността: логопед – по заместване до завръщане на титуляра – 1 бр.

  1. Изисквания към кандидатите:
  • завършено висше образование;
  • да притежава диплом за завършена професионална квалификация логопед или учител в логопедически, предучилищни, училищни и клинични заведения;
  • отлично психическо здраве;
  • отговорност и дисциплинираност;
  • мотивация и желание за работа с деца и хора с увреждания;
  • компютърна грамотност.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

  1. Заявление за участие /свободен текст/;

2.Копие от диплом за завършено образование и професионална квалификация;;

  1. Професионална автобиография;
  2. Медицинско свидетелство;

5.Свидетелство за съдимост;

6.Копие от трудова книжка.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

     

        Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 30.04.2018 г.

Комисия от съответни специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемането на длъжността.

     Забележка:Възможно е трудовият договор да бъде сключен и за четири часов работен ден.

За допълнителна информация:

Димитринка Миленкова – Управител на ЦСРИ

Тел:0722/60440

Галина Галчева – – Гл.специалист „Човешки ресурси”.

тел: 0722/66630/в.417