Обява за работа

община-самоков
  1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъците-Самоков” за заемане на длъжността: Еколог
  2. Изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование със специалност „Екология”

  1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
  2. Заявление за участие /в свободен текст/;
  3. Копие на документ за образователен ценз;
  4. Автобиография

Предимство ще имат кандидатите с опит в сферата на екологията, химията или работата с технически дейности, свързани с локални пречиствателни системи.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.30 ч. на 25.01.2022 г.

    На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

   За допълнителна информация: сайта на Община Самоков /раздел „Обяви за конкурси“/ и на тел. 0722/66630/1/3 – Валентина Манчева, Гл.експерт „АПИО” или на място в Регионалния център за управление на отпадъците