Обява за работа

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъците” Самоков за заемане на длъжността Технически ръководител”

  1. Изисквания към кандидатите:

           Завършено висше или средно техническо образование

  1. Необходими документи, място и срок за подаването им:

– Заявление за участие /в свободен текст/;

– Копие на документи за образователен ценз;

– Автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 27.07.2018 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

      За допълнителна информация: сайта на Община Самоков /раздел „Обяви за конкурси“/ и на тел. 0722/66630/130 – Валентина Манчева, Гл.експерт „АПИО”