Обява за отдаване под наем

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 03.04.2020 г./петък/ от  10,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти в землището на с. Продановци, с обща площ от 47,774 дка:

  1. ПИ № 58548.210.5 с площ от 4,985 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 13530/16.02.2015г.
  2. 1,018/2,355 ид.ч./съгласно скица-проект № 194/2020г./ от ПИ № 58548.210.9, целият с площ от 2,355 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 13531/16.02.2015г.
  3. ПИ № 58548.210.67 с площ от 3,214 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 17074/19.11.2019г.
  4. 4,077/7,537 ид.ч./съгласно скица-проект № 190/2020г./ от ПИ № 58548.210.74, целият с площ от 7,537 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 17145/27.12.2019г.
  5. 24,788/276,330 ид.ч./съгласно скица-проект № 191/2020г./ от ПИ № 58548.210.94, целият с площ от 276,330 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 17146/27.12.2019г.
  6. 9,692/276,330 ид.ч./съгласно скица-проект № 193/2020г./ от ПИ № 58548.210.94, целият с площ от 276,330 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 17146/27.12.2019г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 956,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 956,00 лв.

Стъпка за наддаване – 95,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.04.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 02.04.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 10.04.2020 г. от 10,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 09.04.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци