Обява за ОБЩО СЪБРАНИЕ на ТДПЕС „Мусала“

Управителният съвет на Сдружение „Туристическо дружество за планинарство, екология и спорт                                                                                                 „Мусала“ 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на Сдружението, свиква

                                                        ОБЩО СЪБРАНИЕ 

на Сдружението на 29.06.2019г. от 10 часа в гр. Самоков, ул.“Братя Миладинови“ 15, при следния

 

                                                        Дневен ред:

1. Отчет за дейността и финансов отчет на Сдружение „ТД ПЕС Мусала“ за 2018г.

2. План за работа и бюджет на Сдружението за 2019г.

3. Промени в Устава на Сдружението

4. Разни

При липса на кворум в посочения час, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.23 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия Дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на Сдружението.

 

Канят се всички членове на Сдружението на предварителна среща за запознаване с отчетите и с материалите за Общото събрание, която ще се проведе на 19.06. 2019г. от 18 часа в гр. Самоков, Туристическата градина.