Общинският хотел в Боровец работи за групи, въпреки че кметът Георгиев нареди да го затворят

 

Общинският съвет  взе решение за прекратяване на договора с общинския хотел в Боровец, защото не се плащат сумите по договора. Оказа се обаче,  че хотелът работи за групи. “Приемат се само групи от деца през почивните дни” – казаха от хотела.

Припомняме, че на сесията на 19-ти май тази година Общински съвет взе решение 292, с което остави без уважение заявлението на «ЛЕПСИ БОРОВЕЦ РЕЗОРТ ПРОПЪРТИС» ЕООД поради липса на правно основание – поради това, че на 15.05.2015г. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 05.07.2013г. е прекратен с едностранно писмено предизвестие от кмета Георгиев.

В заявлението се иска договорът да бъде анексиран, да се промени клауза в договора и фирмата да вземе хотела чрез разсрочено плащане за 15 години. ОбС не разреши промяната в договора.  Тогава остава въпросът в какъв размер са приходите на хотела и къде са отивали от 2015г. до настоящия момент, защо, след като договорът е прекратен, хотелът продължава да приема групи?

“Фирмата не е плащала вноските по договора от 2013г., платила е само милион и половина, кметът Георгиев им е пратил предизвестие за прекратяване на договора още през миналата година, трябва да се направи проверка” – поясняват съветниците от Самоков.

Хотелът е от времето на сделките на предишния кмет Ангел Николов и ГБС. През 2012г. кметът Георгиев внесе докладна за продажбата му. Той има пет етажа, с разгърната застроена площ от около 6 491 квадратни метра, на имот с площ 30 декара. Преди години съветниците разрешиха да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на сградата при начална тръжна цена – четири милиона двеста деветдесет и осем хиляди лева, цената да се нвесе чрез разсрочено плащане за срок от 5 години на равни месечни вноски. Тогава се коментира, че цената е в пъти по-ниска от пазарната за обект на привлекателно място в Боровец.  На първия търг хотелът не се продаде, защото не се яви купувач. През месец юни 2013г. управителят на „Лепси резорт пропъртис ООД Христо Машов спечели търга с явно наддаване. Процедурата се проведе три пъти заради липса на кандидати. Хотелйт бе изграден през 2011г. Комплексът има 90 апартамента – 42 двустайни, 8 тристайни, 2 четиристайни и 38 студия.

                                               Р Е Ш Е Н И Е  № 292

 

 

По протокол № 12/19.05.2016г. на заседанието си на 19.05.2016г. Общински съвет – Самоков, по заявление вх.№ 2600-221 / 12.04.2016г. от «ЛЕПСИ БОРОВЕЦ РЕЗОРТ ПРОПЪРТИС» ЕООД и докладна записка изх.№ 2600-221 / 11.05.2016г. от Владимир Владимиров Георгиев – кмет на Община Самоков, относно предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 05.07.2013г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, т.2 от сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 05.07.2013г., чл.87 от ЗЗД, Протокол № 6 от заседание на ПК по „Законност, обществен ред и общинска собственост” и след проведено поименно гласуване с 23 гласа “за”,  “против” няма  “въздържали се” 4

Р Е Ш И:

 

Общински съвет – Самоков без уважение поради липса на правно основание, поради това, че на 15.05.2015г. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 05.07.2013г. е прекратен с едностранно писмено предизвестие.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС:

/СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/