Общинска фирма „Самоковконсулт“ в ликвидация

По докладна записка от кмета Владимир Георгиев, съветниците взеха решение за прекратяване дейността на „Самоковконсулт” ЕООД. Бе освободена от длъжност, но не и от отговорност управителката инж. Катя Масларска. Определен бе срок за ликвидацията – не повече от шест месеца от датата на вписване на поканите до кредиторите в Търговския регистър.

Съветниците дадоха съгласие след изготвянето на началния ликвидационен баланс и при липса на кредитори ликвидаторът да предаде имуществото на дружеството на Общината преди окончателното приключване на ликвидацията. За ликвидатор на дружеството бе определена Виолета Кокалова, с месечно възнаграждение съобразено с минималната тарифа за този вид дейности.

Както е известно, общинската фирма „Самоковконсулт“ бе регистирана 1999г.- 2000г. с капитал от 5 100лв. През годините се ръководеше от Катя Масларска. Дружеството правеше строителен надзор, доклади за оценка на съответствия на инвестиционни проекти и т.н. Според отчета, представен от общиската фирма преди един месец, се посочва, че разходите на „Самоковконсулт“ са 24 883лв., а приходите – 19 513,23лв., т.е. приключи с отрицателен финансов резултат 2016г. в размер на 5 370лв.