ОБЩИНА САМОКОВ

 

ОБЯВЯВА

На 23.01.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение, представляващо търговски обект № 12 с площ 30,50 м², находящо се в дървена къщичка – група Г, подобект Г1 (заведение за обществено хранене), изградена на пешеходната зона на ул. “Македония”, АОС № 3401/15.07.2003 г.

Начална годишна наемна цена за обекта – 305,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 305,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 30,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 19.01.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 19.01.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 19.01.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 30.01.2018 г. при същите условия.