ОБЩИНА САМОКОВ

 

ОБЯВЯВА

  1. Конкурс за избор на Изпълнители – независими оценители или оценителски екипи, регистрирани по Закона за независимите оценители за изготвяне на пазарни оценки по РАМКОВ ДОГОВОР за възлагане на оценки на имоти и вещни права по следните позиции:

Поз.1. Недвижими имоти в строителни граници, в т.ч.

1.1. Недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти;

1.2. Части – реални и идеални от недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти;

1.3. Сгради – жилищни и нежилищни;

1.4. Части от сгради – реални или идеални;

1.5. Обекти – жилищни и нежилищни (ателиета, гаражи, паркоместа, магазини, складове и др.);

1.6. Вещни права върху недвижими имоти и обекти, срочни и безсрочни;

Поз.2. Земеделски земи;

Поз.3. Имоти в горски територии

И при следните условия:

-Срок на действие на Рамковия договор -1/една година/.

-Възложителят не се обвързва спрямо Изпълнителя относно обема на услугите, които ще ползва след подписването на Рамковия договор;

-Броят и вида на оценките ще се определя с възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя за всеки конкретен случай;

-Дейностите, които следва да се извършват ще бъдат описвани във Възлагателното писмо за всеки конкретен случай.

  1. Изисквания към кандидатите:

2.1. Да притежават валидна квалификация /сертификат от Камарата на независимите оценители в България, удостоверяващ правоспособността за извършване на оценки за съответния вид оценка:

– сертификат за извършване на оценка на недвижими имоти

– сертификат за извършване на оценка на поземлени имоти в горски територии;

– сертификат за извършване на оценка на земеделски земи и трайни насаждения;

2.2.Да е вписан в регистъра на КНОБ, в съответствие със законовите разпоредби;

2.3. да притежава опит минимум една година в изготвянето на оценки (удостоверява се с датата на издаване на Сертификата).

  1. Краен срок за подаване на предложенията до 28.12.2017 год. в Деловодството на Община Самоков.
  1. Предложението на кандидата следва задължително да включва:

1.документи, удостоверяващи правоспособност;

2.срок за изготвяне на пазарна оценка, който срок следва да бъде до 5 /пет/ работни дни от внасянето на определените разноски от „третите лица” или от общината;

3.Ценово предложение за извършване на пазарна оценка на:

Поз.1. Недвижими имоти в строителни граници, в т.ч.

1.1. Недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти (незастроени, както и такива, върху които има законни сгради, които не са предмет на оценка, при условията и по реда на чл.35,ал.3 от ЗОС) до 180 лв. ;

1.2. Части – реални и идеални от недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти – до 100 лв.;

1.3. Сгради – жилищни и нежилищни, ведно със земя или с право на строеж – до 360 лв.;

1.4. Части от сгради – реални или идеални;

1.5. Обекти – жилищни и нежилищни (ателиета, гаражи, паркоместа, магазини, складове и др.) – до 300 лв. за площ до 300 кв.м. и до 600 лв. за площ над 300 кв.м.;

1.6. Вещни права върху недвижими имоти и обекти, срочни и безсрочни – при площ до 50 кв.м.- цена до 100 лв., при площ над 50 кв.м.-цена до 180 лв.;

Поз.2. Земеделски земи – до 150 лв.;

Поз.3. Имоти в горски територии – до 200 лв.

Посочените максимални цени са без Данък добавена стойност

Участник в процедурата може да участва по една или по повече позиции, като за всяка позиция подава отделно предложение.

  1. Предложението се подава в запечатан плик, върху който се отбелязват предметът на конкурса, името (фирмата) и адресът на кандидата.

Не се допускат до разглеждане предложения, които:

– са подадени след посочения срок;

– са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

  1.  За спечелил конкурса се обявава участникът предложил най-ниска цена за позиция.

За информация: тел.0722/66951