ОБЩИНА САМОКОВ

 

ОБЯВЯВА

На 30.11.2017 г./четвъртък/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– помещение-търговски обект с площ 132,00 кв.м., находящо се на І етаж в Комбинирана сграда-с. Продановци, находяща се в кв. 6, парцел Х по плана на селото, актувана с АОС № 605/24.02.2000 г.  Предназначение на обекта: За осъществяване на търговска дейност-магазин.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 198,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 198,00 лв.

Стъпка за наддаване – 19,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Други задължителни условия: Не се допускат до участие в търга следните кандидати: непълнолетни лица; физически лица, нерегистрирани по Търговския закон; спечелилите първо и второ място на проведен търг или спечелилите конкурс за същия обект, но не сключили договор с Общината; лица спечелили търг или конкурс и сключили договор, но не изпълнили договорните си задължения/нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и др./; лица, които са неизправни по отношение на Общината или системно нарушават актовете на общинския съвет.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.11.2017 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 28.11.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 07.12.2017 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 06.12.2017 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци.