Общината обявява конкурс за директор на ДГ “Детелина”

 1. Изисквания към кандидатите
 • Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, професионална квалификация детски учител, специалност „Предучилищна и начална педагогика“;
 • Да отговарят на изискванията на чл.215, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование: да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; да не са лишени от право да упражняват професията; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
 • Да са български граждани;
 • Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено;
 • Да не е прекратяван трудовият им договор като директор на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда през последната година преди подаване на документите от кандидата;
 • Да имат не по-малко от пет години учителски трудов стаж по смисъла на чл.213, ал.2 от ЗПУО;
 • Специални компетентности:
 • Способност да планира и организира работата си за постигане на поставените цели;
 • Способност да работи в екип;
 • Способност да представя и разпространява идеи;
 • Способност да прилага идеите на практика;
 • Обективност на преценката;
 • Убедителност при водене на дискусии;
 • Комуникативност.
 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 1. Заявление за участие /свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Препис-извлечение от трудова книжка;
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването на длъжността „директор” на детска градина;
 7. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;
 8. Декларация за липса на обстоятелствата по т.2.3, 2.4 и 2.5 от настоящата обява;
 9. Проектопрограма за развитие на ДГ „Детелина” за период от 3 /три/ години;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация – гр.Самоков.

На плика да бъдат записани трите имена на кандидата, адрес и телефон за връзка и да бъде адресиран до комисията по провеждането на конкурса.