Областта пак върна решение на ОбС. Било незаконосъобразно

Още едно решение на Общински съвет – Самоков върна областна администрация. Причината е, че е направен опит за заобикаляне на закона – споделиха общинари пред сайта „Самоков инфо“ и уточниха, че с решението се е предоставило стрелбището на нов собственик, без да е проведен конкурс или търг, както изисква закнодателството.

На предстоящата си в четвъртък сесия Общински съвет ще вземе ново решение във връзка със заповед № ВР-46 / 10.11.2016г. на Областен управител на Софийска област, за връщане за ново обсъждане в ОбС – Самоков на решение № 582 по Протокол № 17/27.10.2016г.

Според новото проекторешение Общински съвет-Самоков възлага на кмета да организиране и провеждане на конкурс за отдаването под наем на следния общински имот – част от общ. имот-публична общинска собственост „Общинско стрелбище”, а именно 3 бр. сгради:  сграда №: 65231.913.287.1-открито стрелбище с площ 673,00 кв.м., сграда № 65231.913.287.2-сграда за битови услуги, метална конструкция, с площ 117,00 кв.м. и сграда № 65231.913.287.3-административно-делова, масивна сграда на един етаж с площ 133,00 кв.м., актувани с АОС № 5936/18.07.2007г., находящи се в общ. ПИ № 65231.913.287, актуван с АОС № 5872/30.05.2007 г., гр. Самоков, в близост до стадион „Искър”. Според условията на конкурса предназначението на обекта е за осъществяване на спортна и тренировъчна дейност-стрелбище. Минимална месечна наемна цена за обекта в размер на 0,20 лв./кв.м./мес. без ДДС на база застроена площ на сградите в имота, т.е. 0,20 Х 923,00 кв.м. = 184,60 лв. без ДДС/същата е определена съгласно решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г./.

Предлага се цена на конкурсната документация: 30,00/тридесет/ лв. без ДДС. Срокът за действие на договора за отдаване под наем е пет години.

Според проектопредложението на Постоянната комисия към ОбС кандидат-наемателят трябва да приложи към офертата за участие в конкурса декларация, чрез която да потвърди, че ще ползва общ. обект съгласно горепосоченото предназначение-само и единствено за осъществяването на спортна и тренировъчна дейност-за стрелбище, предложение, в което да посочи инвестиционна програма и размера на инвестициите, които ще вложи в обекта/за ремонти-основни и текущи, за оборудване и обзавеждане, за лицензиране и др., подробно описани по видове дейности и стойност на инвестициите/, предложение за осигуряване на работни места за срока на договора в обекта.

Сред другите предлагани задължителни условия, на които да отговарят кандидатите в конкурса са до участие в конкурса се допускат само организации, представляващи регистрирани юридически лица, извършващи дейности в областта на спорта и работещи в обществена полза.

Наемателят се задължава да изпълни предложената инвестиционна програма в посочените срокове, както и да вложи инвестиции в обекта в посочения размер, като приложената инвестиционна програма става неразделна част от договора за наем. Наемателят се задължава да извърши мероприятия по почистване,  затревяване, благоустрояване и др. в общински имот № 65231.913.287, както и дейности по почистване, ремонт, благоустрояване и др. в общинските сгради в имота/с №№: 65231.913.287.1, 65231.913.287.2 и 65231.913.287.3/, така, че тези дейности да направят имотите годни за използването им като спортно съоръжение-стрелбище, както и да провежда текущи мероприятия по почистване и поддържането на имотите и района около тях в добро състояние за целия срок на договора. Наемателят е длъжен да предоставя свободен достъп до спортното съоръжение на всички желаещи да го ползват извън графика на мероприятията си, както е длъжен и да преотстъпва общ. имоти за провеждането на тренировъчна, спортно-състезателна дейност и спортни мероприятия, организирани или под егидата на Община Самоков, ОП „МТТД”, ОП „СИП”, СУ „Никола Велчев” и другите училища на територията на общината.  Наемателят няма право да отдава под наем на трети лица, предоставените му под наем общ. имоти. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи, свързани с ползването на общинския обект/в т.ч. разходите за ел. енергия, вода, отопление и др./ по собствени партиди към съответните ведомства. При невъзможност за разкриване на собствени партиди, наемателят се задължава да заплаща в Община Самоков всички изразходвани за функционирането на обекта консумативи/ел. енергия, вода и др./ по отчитани ежемесечно показания на монтирани подотчетни измервателни уреди/електромери, водомери и др./ или на база.