НП „Рила“ с презентация „Кой живее в горите на парка“ по повод Седмицата на гората

По повод Седмицата на гората дирекция „Национален парк Рила“ представя уникалната защитена територия в социалните мрежи. Презентацията „Кой живее в горите на Национален парк Рила“ се излъчва от Посетителски-информационен център – Благоевград и може да се гледа във фейсбук страницата „Национален Парк Рила“-

https://www.facebook.com/NationalParkRila/videos/206395830651896

Екипът на парковата дирекция ще представя и други природозащитни инициативи и теми, свързани с природните богатства на защитената територия с преки излъчвания от новооткрития Посетителски-информационен център в Благоевград.

 

Национален парк “Рила” с площ от 81 046,0 ха е най-големия от трите национални парка в България. Паркът е разположен в Рила планина и обхваща безлесната зона по билото на планината и лежащия под нея пояс от иглолистни и иглолистни-широколистни гори, съставляващи около една трета от целия масив на Рила планина.

В защитената територия са разположени 4 резервата. Те заемат 20% от територията на парка. Сред тях е “Парангалица”, който е вторият резерват в България, обявен през 1933 година, опазващ едни от най-представителните смърчови гори в Европа със средна възраст над 240 години и височина на отделни дърветата над 55 м.

Територията на НП “Рила” включва най-защитените от въздействието на човешката дейност горски екосистеми. Най-представителните са от смърч и ела, в съчетание с ендемичната бяла мура, както и на клека. Около 95 % са естествени, със средна възраст 100 години. Разнообразието на хабитатите предопределя важното място на парка в европейската екологична мрежа “Натура 2000”.

Пресцентър на НП „Рила“