Нов план за имот в Боровец

На сесията си през април съветниците взеха решение за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на урегулиран имот в Боровец, във връзка с постъпило заявление от Тодор Атанасов Гаров, пълномощник на „Ски бутик Резидънс” ЕООД и писмо от РС –Самоков по гражданско дело от 2015г. на Самоковски Районен съд. Бе разрешено изработването на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на имота, като се обособи „Рекреационна устройствена зона за курорт и допълващи го дейности, с показатели: плътност на застрояване – до 20%, коефициент на интензивност – до 0.6, минимална озеленена площ – 70 %, височина на застрояване – до 2 ет. / до 7.0 м/ съгласно представената скица-предложение на възложителя.