Нов офис за туристите

Туристическото дружество ще наеме помещение в сградата на т.нар. “стар съвет”. То ще се ползва за офис. Промяната става след искане на шефката на „Рилски турист“  Марияна Илиева. ОбС упълномощи кмета да сключи договор  за отдаване под наем на общинско помещение, с площ 75,00 кв.м., на ІІ ет. Договорът за наем да бъде със срок на действие три години, считани от датата на неговото подписване. Наемателят се задължава да заплаща месечна наемна цена в размер на 37, 50лв./или 50ст./ кв.м. без ДДС, съгласно Решение № 453/ 2000г. на ОбС-Самоков.  В договора са включени клаузи, съгласно които ползвателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи, свързани с ползването на общинското помещение/в т.ч. разходите за ел. енергия, вода, телефон и др./ по собствени партиди към съответните ведомства.