Нови такси, плаща се временен бивак

С решение на Общински съвет бе приета нова точка към Списъка на допълнителни услуги и цени за тях към Глава Трета на Наредба №12 за определяне размера на общинските такси и цени на услуги на Община Самоков: таксата за временен бивак ще бъде 2,00 лв. за 10 кв. м. площ за едно денонощие.

С решение съветниците промениха и т. 23 от Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета на Наредба №12 за определяне размера на общинските такси и цени на услуги. Досега според „т.23 /изм. Решение №109/17.02.2012 год., изм. Решение №713/22.12.2016 год./ Услуги, извършвани от сектор «Транспортно и жилищно обслужване» за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници се плащеше 25.00 лв. за една година, а за издаване на пропуски за товаро-разтоварна дейност в забранените за движение на МПС зони – 30.00лв. годишно. Според новото решение за издаване на пропуски за товаро-разтоварна дейност в забранените за движение на МПС зони ще се плаща                         100.00 лв./годишно