Нови критерии за средищни детски градини и училища

За да бъде обявена една детска градина за средищна, в нея трябва да се обучават най-малко четири деца в задължителна предучилищна възраст от друго населено място. Това стана ясно, след като правителството прие критерии за средищните детски градини и училища.

В селищата, откъдето са децата, не трябва да има градина или училище, което да организира задължително предучилищно образование.

Средищната градина трябва да е на най-малко разстояние от мястото, откъдето идват децата, измерено по асфалтов път. Това условие се въвежда, тъй като в планинските райони често се случва по-краткият път да е без асфалтова настилка, а това е пряко свързано с безопасното пътуване на децата до съответната детска градина или училище.

За пръв път и детски градини стават средищни и защитени.

За да стане едно училище средищно, то трябва да най-малко 10 пътуващи от други населени места ученици в задължителна училищна възраст.

Училищата трябва и допълнително да посочат какви са възможностите за осигуряване на целодневната организация на учебния ден, както и за осигуряване на обедното хранене на децата.

Исковете за средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. Предложенията се внасят до 10 септември в МОН и трябва да съдържа мотиви за необходимостта от включването им в списъка и данни за броя на децата.

На децата и учениците, които пътуват, ще бъде осигурен безплатен транспорт.