На тезгяха отиват акциите на Общината от „Лава“

 

Общинските съветници на сесията си в четвъртък гласуваха със „за“ докладна на кмета за продажба на 6 400 броя поименни акции, собственост на Общината, представляващи 25,68% от капитала на Спортен комплекс „Лава“ и така сагата с един общински апорт отива към финал.

За акциите ще бъде организиран публичен търг с явно наддаване при начална тръжна цена 128 000лв.

Решението за създаване на „Лава“ бе взето през 2002г., когато кмет на Самоков беше Ангел Немов.

През 2002г. бе образувано съвместно акционерно дружество „Лава“ с „Латинка Тончева“ ЕООД и бе регистрирано дружество „Спортен комплекс Лава“. През 2002 година Община Самоков предостави терените за изграждане на комплекс, като срещу това получи 25% от акциите на дружеството. През 2008г. дружеството увеличи капитала си с което, с което делът на Община Самоков намаля. Това даде възможност на мажоритарния собственик да взима самостоятелно всички решения, свързани с управление на капитала.

Общината внесе пълната стойност на акциите си в дружеството чрез непарична вноска, апорт, представляваща правото на собственост върху недвижим имот общинска собственост – имот с площ 5 980 кв.м. В замяна Общината получи акции с номинална стойност 10лв., с обща стойност 64 000лв. През 2002г. оценката за апортирания имот с площ 5 980кв.м. е била 64 000лв., съгласно заключение на три вещи лица.

Кой ще стане собственик на акциите, предстои да се разбере след провеждане на законните процедури по търга.