Напоителна система в селата Ковачевци и Поповяне

Съветниците одобриха с положителен вот подадено заявление от Емил Тимев Темкин – управител на „АГРИКО” ООД, за одобрение на Подробен устройствен план – парцеларен план за напоителна система за поливане на земеделски култури в землището на селата Ковачевци и Поповяне.