Къмпингуването из Самоковско – тема на Консултативния съвет по туризъм

Консултативният съвет по туризъм проведе заседание, на което бе обсъдена Общинската програма за туризма за 2018 г., културния календар за 2018г. и участието на Общината в международни туристически борси и изложения. Финансирането на дейностите, залегнали в програмата ще се осъществява чрез средства от туристическия данък, собствени средства на Общината и финансиране, осигурено от международни програми и фондове.

Консултативният съвет по туризма бе създаден с решение на ОбС, като функциите му са ежегодно да обсъжда и одобрява разработената Общинска програма за развитие на туризма – припомниха от общинска администрация. Програмата се разработва ежегодно, като се съобразява с приоритетите на приетата дългосрочна стратегия за развитието на туризма в региона.

Съветът бе конституиран със заповед на кмета и първото му заседание бе в края на миналата година. Функционирането на Консултативния съвет е съобразно изискванията за разработване на стратегии, програми и проекти в сферата на туризма.

Целите, които са поставени в разработката включват инициативи и дейности, свързани с повишаване на привлекателността на община Самоков като туристическа дестинация и утвърждаването й като регион с целогодишен туризъм. В това число е включено изграждане и поддържане на инфраструктурата – пътища, паметници на културата, места за настаняване, транспорт и др. Поставените задачи са изграждане на нови туристически атракции, опазване и поддържане на зелени площи, пешеходни алеи, туристически пътеки, както и поставяне на информационни табели.

Важно за развитието на целогодишен туризъм е и създаването на летни активности. Акцент е поставен и върху дейността на Туристическия информационен център. Новото в програмата, което е обсъждано нееднократно в предходните години, но до момента не е развито, е къмпингуването, в това число обособяване на зона и организацията на този вид туристическа дейност. В програмата са залегнали и други активности, свързани с рекламата – участие в изложения, мобилното приложение на Общината, популяризиране дейността на Национален парк „Рила”. В изпълнение на програмата са набелязани и приоритетните дейности, които за 2018г. са свързани основно с инфраструктурата.