Конкурс за директор на Музея

ОБЯВА

ОБЩИНА САМОКОВ, на основание Заповед № 01-1108/06.08.2020 г. на Кмета на Община Самоков обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Градски исторически музей-Самоков, при спазване разпоредбите на чл.89-96 от Кодекса на труда, чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство.
Място на работа: Градски исторически музей, гр.Самоков, ул. „Професор Васил Захариев” № 4
Характер на работата: Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея
Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.
1. Изисквания към кандидатите:
1.1 Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”; професионално направление: история и археология, социология, антропология и наука за културата.
1.2 Да имат придобит професионален опит 3 години в съответното професионално направление.
1.3 Специални компетентности:
– Организационни умения;
– Способност за работа в екип;
– Обективност на преценката;
– Убедителност при водене на дискусии;
– Адаптивност;
– Комуникативност.
1.4 Като предимство се считат:
– Присъдени научни степени;
– Опит в областта на музейното дело и опазване на културното и историческо наследство;
– Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
– Чуждоезикова подготовка;
– Компютърна грамотност.
2. Начин на провеждане на конкурса:
– Защита на концепция за дейността и развитието на „Градски исторически музей”-Самоков за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
– Събеседване.
3. Необходими документи за участие в конкурса:
– Заявление за участие /свободен текст/;
– Копие на документи за образователен ценз;
– Професионална автобиография;
– Препис-извлечение от трудова книжка
– Медицинско свидетелство
* За целите на конкурса свидетелство за съдимост ще бъде извадено служебно на всеки кандидат чрез онлайн-портала на Министерство на правосъдието. Лични карти за сверяване самоличността ще бъде изискана на място от допуснатите и явили се кандидати в деня на събеседването, съгласно спазване разпоредбите на ЗЗЛД.
Концепция за дейността и развитието на „Градски исторически музей”-Самоков за период от 5 години, като подробно е разработена първата. Концепцията следва да бъде предварително размножена в 7 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове. Концепцията съдържа: анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му; тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им; мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея; етапи на реализация на концепцията.
4. Място и срок за подаване на документи за участие в конкурса:
Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” в сградата на Общинска администрация – гр.Самоков, ул.Македония № 34. На плика да бъдат ясно изписани трите имена на кандидата, адрес и телефон за връзка и да бъде адресиран до комисията по провеждането на конкурса.
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
Документите се подават след датата на обявяване на конкурса в местния печат в срок до 17.00 часа на 08.09.2020 г.
Конкурсът за заемане на длъжността „Директор” на Градски исторически музей-Самоков ще се проведе чрез защита на Концепция за дейността и развитието на ГИМ-Самоков за период от 5 години и събеседване по нормативната уредба в системата на историческото и културно наследство с Комисията за провеждане на конкурса, назначена от Кмета на Общината, съгласно чл.94 от Кодекса на труда и чл.28, ал.6 от ЗКН.
Настоящото да се доведе до знанието на заинтересованите лица и гл.специалист „Човешки ресурси” за сведение и изпълнение.

Правила за провеждане на конкурс – защита на концепция и събеседване за длъжността директор на Градски исторически музей- Самоков
За допълнителна информация:
Гл.експерт „АПИО“ – Валентина Манчева – 0722/66630/1/3