Компютър за Ковачеци, пари за „Детелина“ и Центъра за обществена подкрепа

Днес на сесията си съветниците гласуваха със „За“ докладна на кмета относно утвърждаване на промени в бюджета на Община Самоков за 2019г. Завишен бе плана по прихода в § 40-40 „Постъпления от продажба на земя” със сумата от 551 754 лв. и § 37-01 „Внесен ДДС (-)” със сумата от (-) 498 920 лв. и по разхода в § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” със сумата от 52 834 лв.

Добавени бяха нови позиции в Списъка за капиталови разходи за 2019 г. за „Компютър”-Дома за стари хора – с.Ковачевци със сумата от 800 лв.

Видеодомофонна система”- ДГ „Детелина” със сумата от 4 106 лв.

„Изграждане на вътрешен газопровод и присъединяване към газопреносната мрежа на Център за обществена подкрепа –гр.Самоков” на стойност до 3 684 лв.

За изграждане на ограда на ЦОП-гр.Самоков ; дофинансиране – на стойност до 28670 лв. с ДДС.