Комисиите обсъдиха бюджета, Общински съвет ще го гледа в четвъртък

Постоянните комисии към Общински съвет на заседанията си се запознаха с проекта за бюджет за тази година. По приходната част той е  31 778 746.

Приходите за делигирани от държавата дейности са 13 044 746, в т.ч. обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 12 014 934 лв., собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 6078 лв. Преходният остатък от 2015 година е 1 006 508 лв. Планираните приходи от местни дейности са 18 734 000 лв.  – данъчни приходи 2 960 000 лв., неданъчни приходи – 7 919 100 лв.  Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване е в размер 183 600 лв., целевата субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 737500 лв., временни безлихвени заеми 890 989 лв. Тук преходният остатък от 2015 година е 4 912 519 лв., в т. ч. с целеви характер – 673 083 лв.

Планираните капиталови разходи са 6 029 030 лв.

Предвиждат се суми за обезщетения и помощи по решение на Общински съвет: 50 000 лв. за погребения и за други цели; 56 500 лв. за дофинансиране на вътрешноградския транспорт и на обществения превоз по линии Самоков- с. Клисура, Самоков- с. Гуцал, с. Гуцал- гр. Костенец, стипендии в размер на  10 000 лв. в изпълнение на Решение № 1967/2011 г . и  Решение  № 2041/2015 г. на ОбС – Самоков /за стипендии, осигурявани от местни приходи за студенти и ученици с изявени способности в областта на науката, техниката, културата и спорта през 2016 г./.

Субсидиите за читалищата са 361 080 лв., за спортни клубове и организиране на спортни състезания– 240 000 лв., за организации с нестопанска цел – 4 900 лв.

Средства за фонд „Култура” са 447 917 лв. в т.ч. разходи по Културния календар на община Самоков в размер на 311 550 лв.

Ще се предложи за одобрение сумата от 3 867 лева за сметка на преходния остатък в дейност  „Извънучилищни дейности” за финансиране на участието в Световното ученическо първенство по баскетбол 3х3 на отбора по баскетбол –девойки 8-10 кл. на ПГ „Константин Фотинов” в Талин, Естония, от 16-21.06.2016 г.

Представителните на кмета се предлага да бъдат 20 000 лв. плюс разходи за международна дейност на кмета – 5 000 лв.

За представителни цели за кметове на населени места и кметски наместници – 11 800 лв. и разходи за празници в селата – 36 500 лв.

Представителните за председателя на ОбС са предложени в размер на 6 000 лв.

Предвижда се поемането на пътни разходи срещу представени разходно-оправдателни документи при пътуване с автобусен транспорт или лично превозно средство на кметовете на кметства и кметски наместници за до 6 пътувания месечно от съответното кметство до гр. Самоков, а за изпълнителите в кметствата до 2 пъти месечно. За кметовете на кметства Гуцал, Марица и Радуил средствата за покриване на транспортни разходи са по 60 лв./ месечно.

Съветниците ще гласуват максималния размер на новия общински дълг за 2016 година –  2 000 000 лв., както и намерения за поемане на нов общински дълг. Определен максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 17 478 310 лв.

Предлага се завишаване на приходната част на предложения проект за бюджет с 1 584лв.,  – приходи от наем на имущество в държавните дейности (училища) от 5 849лв. да стане 7 433лв., приходи от събрани средства от сметки за средства от Европейския съюз от 1 74лв. да стане -1 758лв.

На съветниците се предлага да утвърдят разпределението на средствата за физкултурна и спортна дейност и подпомагане на спортни клубове и спортни дружества в размер на 134500 лева. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методиката в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков, утвърден от Общински съвет- Самоков.

Общински съвет ще упълномощи кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни програми,  национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.