Капиталовите разходи за 2020г.

С решение на Общински съвет по докладна на администрацията утре ще бъде приета Програма за капиталовите разходи. Според данните в проекторешението те са в размер на 5 504 934 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 037 900 лв.

Ще бъдат утвърждени и разходите за заплати през 2020 г. без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети. Кметът на общината определя числеността на персонала в рамките на средствата, определени по бюджета, с изключение на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

Ще бъдат утвърдени и разчети за целеви разходи и субсидии, както следва: членски внос – 35 263 лв., в перото „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“ влизат: 60 000 лв. за погребения и за други цели; 59 000 лв. за дофинансиране на вътрешноградския транспорт и на обществения превоз по линии Самоков за селата –  Клисура, Самоков- с. Гуцал, с. Гуцал- гр. Костенец.

Залагат се средства за стипендии в размер на 10 000 лв. /за стипендии, осигурявани от местни приходи за студенти и ученици с изявени способности в областта на науката, техниката, културата и спорта през 2019 г./ Субсидии за Читалища – 553 320 лв., за обезпечаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност. За Спортни клубове и организиране на спортни състезания– 280 000 лв., субсидии за работни заплати и осигуровки на треньори към спортните клубове, работещи в обществена полза, за организации с нестопанска цел – 6 000 лв.,средства за фонд „Култура” в размер на 327 002 лв. в т.ч. разходи по Културния календар на община Самоков в размер на 285 565 лв.

Предлагат се следните лимити за разходи:  СБКО в размер до 3 на сто от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения, разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 14 000 лв., разходи за международна дейност на кмета на общината в размер на  5 000 лв., разходи за представителни цели за кметове на населени места и кметски наместници в размер на 10 700 лв. и разходи за празници в селата в размер на  36 500 лв. ,разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 7 000 лв.

Залагат се следства и за пътни разходи срещу представени разходно-оправдателни документи при пътуване с автобусен транспорт или лично превозно средство на кметовете на кметства и кметски наместници за до 6 пътувания месечно от съответното кметство/населено място до гр. Самоков, а за изпълнителите в кметствата/ населените места до 2 пъти месечно. За кметовете на кметства Марица и Радуил и кметски наместник с.Гуцал средствата за покриване на транспортни разходи са по 60 лв./ месечно.

По проекторешението се одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 1 961 765 лв. Определя максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2020 г. в размер на 3 343 192 лв. залага се одобряване на максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер на 4 924 693 лв. Определя се максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година в размер на 15 102 509 лв. Размерът на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година са 655 000 лв.

Кметът трябва да утвърди разпределението на средствата за физкултурна и спортна дейност и подпомагане на спортни клубове и спортни дружества в размер на 280 000 лева. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методиката в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков, утвърден от Общински съвет- Самоков

Очаква се да бъде одобрена сума в размер до 35 170 лв. по проект „Красива България”.