Информационна среща по процедура „Обучения за заети лица“ 

 Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе в столицата информационна среща за представяне на процедура „Обучения за заети лица”. Участие в събитието взеха над 60 души – работодатели, представители на социалните партньори, на центрове за професионално обучение.

Управителят на ОИЦ Анна Генчева и Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, отговориха на множество запитвания, свързани с допустимостта на кандидатите, разходите и целевите групи, с бюджета и със самото електронно кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Могат ли да кандидатстват големи предприятия или училища, могат ли да се провеждат обучения за хора с висше образование, допустимо ли е закупуване на оборудване – това бяха само част от зададените въпроси.

Процедура „Обучения за заети лица” се реализира по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е в размер на 50 милиона лева. Целта на операцията е, посредством подходящи обучения, да се повиши способността на заетите лица в микро, малки, средни и големи предприятия да посрещнат настъпващите промени на пазара на труда. Допустими кандидати са работодатели със самостоятелна правосубектност, регистрирани и имащи право да осъществяват дейност на територията на Република България. Под „работодател“ по процедурата се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. Минималната стойност на проектното им предложение трябва да е 15 000 лева, а максималната – 391 166 лв. или 3 911 660, в зависимост от избрания режим на кандидатстване. Интензитетът на безвъзмездна финансова помощ е между 50 и 100%. Срокът за кандидатстване по процедурата е 30.06.2017 г.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресцентър на ОИЦ