Информационна среща за работодатели

На 20-и септември  екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София)  ще проведе две информационна среща за представяне на:  Процедура „Специфични обучения” (от 11:00 ч., ул. „6-ти септември“ 37)

Допустими кандидати и партньори по процедурата са  работодатели, развиващи дейност в икономически сектори, основаващи се на знанията, на високите технологии, на информационните и комуникационни технологии, както и в сектора на преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда .  Процедурата се реализира по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е в размер на 10 милиона лева . Целта на операцията е да се повиши производителността на труда и адаптивността и да се създат условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения . Минималната стойност на проект трябва да е 50 000, а максималната – 391 166 или 3 911 660 лева, в зависимост от избрания от двата възможни режима за кандидатстване. Размерът на безвъзмездна финансова помощ (БФП) варира между 50 и 90% в зависимост от категорията предприятие и избрания режим. Срокът за кандидатстване е 31.10.2017 г.
2. Процедура „Открий ме”  (от 14:00 ч., ул. „6-ти септември“ 37)
Допустими кандидати по процедурата са неправителствени организации и доставчици на социални услуги, а партньори – общини  и райони на общини, обучителни и образователни организации.  Процедурата се реализира по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е в размер на 4 милиона лева . Целта ѝ е да допринесе за превенция на институционализирането и за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развити е. Минималната стойност на проект трябва да е 50 000, а максималната – 150 000 лева. Размерът на безвъзмездна финансова помощ (БФП) е 100%. Срокът за кандидатстване е 30.11.2017 г.
Лина Савова – експерт „Комуникации“