Имоти под наем в Злокучане и Алино

На ноемврийската си сесия съветниците взеха решение за провеждане на търг с явно наддаване за наемане на имоти в Злокучане.

Общински съвет – Самоков възложи на кмета да организира и проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти, с площ от 39,768 дка. Единият е с площ от 64,028 дка, трайно предназначение земеделска, начин на трайно ползване: нива, другият е с площ от 2,623 дка. Начална годишна наемна тръжна цена –796,00  лв. без ДДС. /. Стъпка за наддаване – 79,00 лв. Договорът за наем ще е за 5 години.

Такава процедура ще има и за имоти в  с. Ново село с обща площ от 7,892 дка. Начална годишна наемна тръжна цена –158,00 лв. без ДДС. Както и в местността “Гарата” на с. Алино  с площ от 15,757 дка и други.