Имоти между Драгушиново и Самоков отиват на търг. „Ще се разшири ли циганската махала?-задават въпроси съветници

На майската сесия на Общински съвет, провела се  преди дни, кметът Владимир Георгиев внесе пред съветниците докладна за продажба на 36 имоти.

Те се намират до ромската махала, между Драгушиново и Самоков. Съветници попитаха ще се разшири ли циганската махала и ще се даде ли възможност на роми от други градове да ги купуват. В отговор съветникът Васил Стоянов – Васкос, който е един от най-силните дърводобивници, припомни: „Може и българи да си купят тези имоти, това е дискриминация“.

 

Съветникът инж. Петър Георгиев попита: „Това означава ли, че разширяваме циганската махала с нови параметри?“.

 

С докладаната се предлага да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 36 общински недвижими имоти,  отредени за  индивидуално жилищно строителство в квартали 336, 342  от Самоков.

В отговор кметът Вл. Георгиев заяви, че става дума за ПУП, правен преди години и припомни, че съвитниците имат право да не гласуват тази негова докадна. Уточни още, че парцелите се намират под бившия завод „Любчо Баръмов“, и че граничат с ромската махала, земята ще се продава на хора, които искат да я купят, без значение от етноса им.

 

„Това означава ли, че ние ще разширяваме параметрите на циганската незаконна махал с нови кваратали? Според мен се дава възможност да се увеличи броят на хората от тази общност, и то не само на лица, които живеят тук, може да дойдат и от други градове, от други части на България? Не трябваше ли да има обществено обсъждане по този въпрос, на по широка основа и тогава да се вземе такова решение? Също така не трябваше ли да се бутнат всички незаконни строителства там? Защо делиме населението на Самоков на циганско и българско? Законът трябва да се спазва от всички. Не съм против циганите, но трябва да се огледат нещата, защото виждам, че има проблеми. Аз просто мисля за този град. Не трябва по различен начин да се таксуват българи и цигани. Трябва да се сложи край на това нещо и да е ясно, че в тоя град всички сме еднакви – закони, права и задължения. Не трябва да делим хората, защото ние в момента ги делим “ – настоя инж. Георгиев.

Кметът отново припомни, че „Този ПУП е отдавна. Не делиме хората, не възразявам да задържиме това решение, но има интерес към тези имоти. Съгласен съм с вас, че има незаконно строителство, раздали сме заповеди за премахването на такива обекти“.

Кметът на село Драгушиново Георги Хаджийски също взе отношение по темата и изрази своята тревога, тъй като имотите се намират в близост до Драгушиново. Известно е, че това е селото, в което се създават много проблеми.

 

„Пределно ясно е какво искате да се направи. Чудесно е, че Общината полага усилия да предостави на гражданите да си закупят парцели и да си направят къщи,  за да живеят нормално. Тук въпросът е, че има сериозни основания да се притесняваме, че няма да може този замисъл да се реализира практически и има сериозни съмнения за неговата ефективност. Познавам добре проблемите на ромите. Работил съм с неправителствени организации. Ние се спираме само за един от възможните варианти, а няма обсъждане, няма търсене на алтернативи и рискуваме проблема да го усложним, защото е напълно възможно да се купуват парцели, да се строят къщи, които ще бъдат не  по-малко незаконни от сега съществуващите. И по този начин превръщането на землището Самоков – Драгошиново в сметище, ще продължи.  Според мен Общината може да разработи на базата на широко гражданско участие една наистина разумна и законосъобразна дългосрочна жилищна политика не само по отношение на ромите, които са социално слаби, а и които няма да могат да си купят предлаганите парцели по силата на взетото решение на ОбС. Имаме две огромни поделения с изградена инфраструктура, те се стопанисват в момента от държавата, но има прекрасни условия да бъдат предоставени на граждани, които няма къде да живеят, които живеят  в кучешки условия“ –  заяви кметът на село Драгушиново Георги Хаджийски.

 

Докладната на кмета Георгиев обаче мина с подкрепата на 26 съветника. Единствено д-р Димитър Панев, инж. Петър Георгиев и Светлана Атанасова се въздържаха.

 

Според доклданата на кмета на Самоков Владимир Георгиев ще бъдат проведени процеури, в които е записан начина за придобиване на имотите, 36 на брой.

Достигнатата цена на обекта се заплаща чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в деня на подписване на договора за продажба. Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков, срещу 100 лв. без ДДС, платими в брой в касата на общината в срок определен със Заповедта за провеждане на търга, който не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на обявлението за провеждане на търга.

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков в срок определен със Заповедта за провеждане на търга, който не може да бъде по-кратък от 15 дни от датата на обявлението за провеждане на търга.

Оглед на обекта се извършва в срок определен със Заповедта за провеждане на търга.

ОбС – Самоков упълномощи кмета Владимир Георгиев да организира процедурата за провеждане на публичен търг с явно наддаване съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси в Община Самоков, да издаде заповед за провеждане на процедурата, заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да одобри спечелилия търга участник и да сключи договор за учредяване право на строеж на имота.