Зала за лекоатлетите

14

На априлската си сесия съветниците приеха решение по постъпило в Общинска администрация искане от Славейко Гергинов – председател на СК “Рилски атлет” за предоставяне за ползване, стопанисване и поддържане на общинска сграда зала по лека атлетика, намираща се на стадион “Искър”.

ОбС упълномощи кмета и общинска администрация да организира и проведе конкурс за отдаването под наем на част от общински недвижим имот общинска сграда със застроена площ 1687 кв.м., брой етажи: 1 с предназначение спортна сграда за лека атлетика (база), за осъществяване на спортна и тренировъчна дейност по лека атлетика. Минимална месечна наемна цена за обекта 75,00лв. без ДДС. Срок на действие на договора за отдаване под наем: 5 (пет) години.

сн. архив