Законни къщи и ток за ромите в Поповяне

Елена Михайлова, кметица на село Поповяне, с докладна записка от 01.03.2017 г. е уведомила администрацията, че има 14 молби от жители на ромската махала в селото с искане за отдаване под наем на парцелите, върху които се намират къщите им, с цел присъединяване към електрическата мрежа.  Общиският съвет на сесията си упълномощи кмета на Самоков да сключи договори за отдаване под наем на части от общинските поземлени имоти, съответстващи на застроените площи от сгради с наемателите – физическите лица, посочени в справките-приложения. Наемателите се задължават да заплащат месечна наемна цена в размер на 0,15 лв. за кв.м. ЗП. В договорите за отдаване под наем ще бъдат включени следните задължителни клаузи: задължават се да сключат договор с „ЧЕЗ-Електроразпределение” АД за присъединяване към електроразпределителната мрежа, да заплащат текущите разходи за изразходвана ел. енергия, вода и др. консумативи в имота по собствени партиди, разкрити към съответните ведомства, да ползват за жилищни нужди наетите части от общинския имот, като нямат право да разширяват площта, която е вписана в договора, задължават се да полагат грижата на добър стопанин за наетия имот, както и за района около него, забранява им се да извършват реконструкции и преустройства в имота без предварителното писмено съгласие на наемодателя. Договорите за наем са за три години.