Законни къщи за роми, за да си плащат ток, вода, смет и пр.

В дневния ред на последната сесия на Общински съвет за тази година влезе темата за незаконните къщи на цигани в Самоков. Общинска администрация предложи да им бъде разрешено да наемат общински терени с цел сключване на договори с ЧЕЗ-разпределение – България- АД за разкриване на партиди, във връзка с постъпила в Общинска администрация-Самоков молба от 14.11.2018 г. от Тодор Спасов Величков.

ОбС упълномощи кмета да сключи договори за отдаване под наем на ид.ч., на общински поземлени имоти 65231.916.76, 65231.916.254, 65231.916.51, 65231.916.50, 65231.916.78, 65231.916.81, 65231.916.486, 65231.916.65., в кв. „Герена” със съответните физически лица, имащи жилищна постройка. Наемателите се задължават да заплащат месечна наемна цена в размер на 0,15/нула цяло и петнадесет/ лв. за кв.м. ЗП. Наемателите се задължават да сключат договор с „ЧЕЗ-Електроразпределение” АД за присъединяване към електроразпределителната мрежа., да заплащат текущите разходи за изразходвани ток, вода и др. консумативи в имота по собствени партиди, разкрити към съответните ведомства. Имотите трябва да се ползват само за жилищни нужди , нямат право да ги разширяват в площта, която е вписана в договора, задължават се да полагат грижата на добър стопанин за наетия имот, както и за района около него. Наемателят няма право да извършва реконструкции и преустройства в имота без предварителното писмено съгласие на наемодателя, в лицето на Общината. Нямат право и да ги преотстъпват на трети лица. Трябва да плащат и такса битови отпадъци, в размера, определен в решение на ОбС-Самоков № 684/22.12.2016г. Договорите за отдаване под наем са със срок на действие три години.

„Никой не бива да живее на гърба на друг. В други градове булдозирете бутнаха незаконните постройки. Досега наем плащали ли са? Всички в Самоков трябва да са с равни права и задължения. Крайно време е да няма деление на цигани, българи и китайци в Самоков“ – коментира по време на сесията П. Георгиев.

Кметът в отговор заяви, че така ще се избегне незаконното теглене на кабели и незоконен ток.

Председателят на ОбС Силвия Стойчева настоя на следващото заседание администрацията да даде отчет за платените суми по договори с такива наематели.

Решението бе прието с 18 „за“ и 4 „въздържам се“.