Заключителна пресконференция за плана на Самоков

Днес в Общината се проведе заключителна пресконференция за интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Самоков. Главният архитект Н. Клинчева запозна участниците с проведените и предстоящи процедури. “Работата по интегрирания план беше изключително интересна, с много добре организирани фокус групи, работихме и с представителите на Младежкия парламент, проведоха се две обществени обсъждания” – каза Клинчева. Ангел Бончев – урбанист, представи целите на проекта.

До дни планът ще бъде представен в МРРБ. Както е известно, стойността му е 199 380лв. На 8.05. 2014г. е сключен договор с ЕТ “Боровест” за изработване на материали за публичност във връзка изпълнението на проекта. На 14.01.2015г. бе проведена първата пресконференция за запознаване с дейностите на проекта. На 17.04.2014г. бе сключен договор с “Гама Билд България” ООД за разработка на тръжната документация за тръжните процедури. На 13.03.2015г. бе обявена процедура за изпълнител на независим финансов одит и е сключен договор с “Ю Ейч Уайн Брейн Сторм Консулт” ООД.

Интегрираният план бе приет от Общински съвет с пълно мнозинство. Той има пет стратегически цели. Първата е “Повишаване параметрите на околната среда”. Проектите предвиждат дейности по обновяване на сгради, обновяване на материална база и т.н. В групата на общинските сгради попадат – Общината и подземния паркинг към нея, старата сграда на Общински съвет, старата сграда на някогашния Родилен дом, зала “Арена”, 17 детски градини и училища, Музея, Младежкия дом и др.

Включени са проекти, имащи отношение към превенцията на риска – за укрепване на коритата на реките Бистрица и Гръчки дол, за изграждане система за видеонаблюдение и поставяне на съдове за разделно събиране на отпадъци в Самоков.

Включени са и проекти, насочени към алтернативното придвижване  – пешеходно и велодвижение. Други намерения предвиждат подобряване на мобилността, достъпността и сигурността чрез доизграждане на техническата инфраструктура за конвенционалната форма на транспорт – автомобилната. Има проект за нова автогара, поставяне на улично енергоспестяващо осветление.