Задължителна забавачка за 4-годишните одобри правителството

Държавата ще покрива таксите за децата от бедни семейства с 10 милиона лева

Задължителното обхващане на 4-годишните деца в предучилищно обучение бе одобрено днес от Министерския съвет. На редовното си заседание правителството прие промени в Закона за предучилищното и училищното образование, предложени от министъра на образованието Красимир Вълчев и представени от него на пресконференция преди дни.

То трябва да влезе в сила най-късно от учебната 2022/2023 г., но само ако промените бъдат одобрени и от Народното събрание.

„Мотивът за промените е, че обхващането в детска градина на децата на 4 г. е изключително важно за езиковото, когнитивното, емоционалното и социалното им развитие – пишат от пресслужбата на МС. – Заедно с обучението, възпитанието и социализацията се осигурява и редовна грижа, здравословна храна и контролирани хигиенни условия. В същото време се дава възможност на родителите да са активни на пазара на труда. Осигуряването на подкрепа за преодоляване на обучителните затруднения чрез ранно идентифициране на потребностите на децата ще предотврати натрупването на дефицити, а в последствие отпадането им от образователната система.“

В държавния бюджет са предвидени 10 млн. лв., които освен за въвеждане на задължителното предучилищно образование за 4-годишните ще бъдат и за подпомагане заплащането на такси от родителите, които са в неблагоприятно социално положение. По този начин ще се стимулира включването в предучилищно образование на децата, които не посещават детска градина поради нисък социален статус или трайна безработица на родителите.

Съществена промяна е въвеждането на трайна законова уредба за обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, което беше приложено успешно по време на обявеното в страната извънредно положение. Такова обучение може да се използва от училищата при грипни епидемии или други непредвидени обстоятелства, поради които компетентен орган е разпоредил преустановяване на учебните часове за учениците в присъствените форми на обучение във всички училища в определен регион или в цялата страна. Обучението от разстояние в електронна среда може да се прилага и за ученици, които по здравословни или други уважителни причини не могат да посещават училище за не повече от 30 учебни дни, а също и като елемент на иновация в организацията в иновативни училища при съответните ограничения – не повече от 20% от часовете в определени раздели на учебния план.