Община Белослав: Енергията от отпадъците може да се използва за производството на топлина или електричество

20200625_184105
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …❓
Знаете ли, че депонирането на отпадъците допринася за изменението на климата и замърсяването на въздуха и засяга пряко много екосистеми❓
Отпадъците, които се депонират на сметищата, считани за крайна мярка в йерархията на отпадъците, отделят метан — много мощен парников газ, свързан с изменението на климата. Метанът се образува от микроорганизми, присъстващи на сметищата, от биоразградими отпадъци, например храни, хартия и градински отпадъци. В зависимост от начина, по който са изградени, депата за отпадъци могат освен това да замърсяват почвите и водите.
❗️♻️За да намалим този процес, част от отпадъците могат да бъдат изгаряни или рециклирани.
Енергията от отпадъците може да се използва за производството на топлина или електричество, които на свой ред могат да заместят енергията, произведена с въглища или други горива. По този начин възстановяването на енергията от отпадъци може да помогне за намаляване на емисиите от парникови газове.
♻️Рециклирането може да помогне дори още повече за намаляване на емисиите на парникови газове и други вещества, когато рециклираните материали заменят новите.
Пресцентър на Община Белослав
сн.е илюстративна